نمونه کارهای روتوش شده


دختر
دختر
چهره
چهره
عروس
عروس